STATUT

 Stowarzyszenia „Barwy Śląska”
w Rudzie Śląskiej

Statut uchwalony przez członków założycieli Stowarzyszenia
w dniu 20 grudnia 2007 roku.
Zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
w dniu 6 marca 2008 roku.
Tekst statutu znowelizowany w dniu 14 lipca 2014 roku,
nowa wersja obowiązuje od 29 października 2014 roku.

 & 1
Tworzy się Stowarzyszenie „Barwy Śląska”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
& 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska. Stowarzyszenie działa
na terenie Unii Europejskiej. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
& 3
Podstawą prawną Stowarzyszenia jest niniejszy Statut oraz Ustawa
„Prawo o Stowarzyszeniach”(Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami). Stowarzyszenie może się zrzeszać w związki stowarzyszeń
oraz innych towarzystw i organizacji – w tym zagranicznych.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
& 4
Stowarzyszenie używa pieczęci, logo, odznak i innych znaków organizacyjnych.
Stowarzyszenie może nadawać nagrody i wyróżnienia za
działalność na rzecz kultury swoim członkom oraz innym osobom.


I. CELE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH REALIZACJA


& 5
Celem Stowarzyszenia jest promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe
badanie.
& 5.1.
1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
2. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać sięz przedmiotem działalności godpodarczej.
& 5.2.
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pozytku publicznego w kategoriach opisanych
w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
pod numerami:
1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2) 58.11.Z – Wydawanie książek,
3) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
5) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
6) 63.12.Z – Działalność portali internetowych
7) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
8) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
9) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
11) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targow, wystaw i
kongresów,
12) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
13) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
14) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
15) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
16) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
17) 91.01.A – Działalność bibliotek
18) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
19) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
& 5.3
Stowarzyszenie prowadzi odpłatna działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych
w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod
numerami:
1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,

2) 58.11.Z – Wydawanie książek,
3) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
5) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
6) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
7) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
8) 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
9) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
10) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
11) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresow,
12) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
13) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
14) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
15) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
16) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
17) 91.01.A – Działalność bibliotek,
18) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
19) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
& 6
Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1. Popularyzację stałej ekspozycji Kolekcji Sztuki Intuicyjnej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. Młyńskiej 16
oraz innych miejsc – galerii
w których mieścić się będą stałe wystawy ze zbiorów sztuki intuicyjnej
Kolekcji „Barwy Śląska”
2. Prezentację sztuki intuicyjnej i jej twórców.
3. Upowszechnianie sztuki i dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego.
4. Organizowanie turystyki krajoznawczej związanej z poznawaniem
dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego regionu, w tym zbiorów sztuki intuicyjnej „Barwy Śląska”.
5. Współpracę z placówkami kultury w zakresie prezentacji sztuki intuicyjnej i wzajemnego kierowania
i animowania ruchu turystyki krajoznawczej.

& 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Opracowywanie i dokumentowanie zbiorów sztuki intuicyjnej.
2. Gromadzenie sztuki intuicyjnej poprzez zakup i darowiznę.
3. Organizację imprez kulturalnych, plenerów, wystaw, konkursów,
szkoleń, seminariów, konferencji itp. w tym Ogólnopolskiej Wystawy im. J. Marcisza.
4. Popularyzację twórców sztuki intuicyjnej.
5. Działalność wydawniczą w zakresie artystycznym oraz informacyjno – promocyjnym i popularno – naukowym.
& 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.
Dochody z działalności
gospodarczej przeznaczone są na realizację celów strategicznych i nie mogą podlegać podziałowi
pomiędzy członków Stowarzyszenia.


II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


& 9
Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy zamieszkali w kraju i poza jego granicami. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i opiera się na pracy społecznej jego
członków, za którą żaden z członków nie otrzymuje wynagrodzenia.
& 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
& 11
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyrazi chęć społecznego działania na
rzecz Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne
nabiera się z dniem złożenia pisemnej deklaracji.
& 12
Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych
Stowarzyszenia, ustanowiona Uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej pięciu
członków Stowarzyszenia.
Honorowemu członkowi przysługuje bierne prawo wyborcze.
Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.
& 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia, zgłasza  do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
& 14
Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
1. Prawo czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia oraz prawo składania
wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
3. Prawo żądania w trybie statutowym zwołania Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia w porządku obrad swoich propozycji.
4. Prawo odwołania się od uchwał Zarządu w sprawach wynikających ze
stosunku członkostwa do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno
być złożone w ciągu 14 dni do daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
& 15
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
2. czynnie działać na rzecz Stowarzyszenia poprzez przedkładanie swoich propozycji programowych; uczestnictwo w pracach organów Stowarzyszenia; branie udziału w organizacji imprez; zabieganie o powiększanie funduszy Stowarzyszenia; inicjowanie kontaktów z instytucjami kultury w kraju i za granicą; propagowanie celów i zadań Stowarzyszenia.
3. Dbać o dobro Stowarzyszenia oraz poszanowanie jego mienia.
& 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b. wykluczenia spowodowanego podejmowaniem działań niezgodnych
z celami statutowymi Stowarzyszenia i uchwałami jego organów,
c. śmierci członka Stowarzyszenia.
O wykluczeniu członka decyduje Zarząd w formie Uchwały.
& 17
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności.
b. pozbawienia tej godności Uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.


III. WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH
WYBORU, UZUPEŁNIANIE SKŁADU I JEGO KOMPLETOWANIE


& 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
& 19
Wybory władz Stowarzyszenia, o których mowa w & 18 lit. b) i c), dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka władz następuje
w tym samym trybie.
& 20
W razie zwolnienia mandatu przed upływem kadencji we władzach Stowarzyszenia określonych w & 18, wakat obsadzony jest przez osobę, która uzyskała w wyborach kolejną ilość głosów. W przypadku równości głosów decyduje miejsce na liście. W razie braku takiej osoby Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie któregoś spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W tym trybie wyłonić można nie więcej niż połowę Zarządu.
& 21
Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu tylko
osobiście i ma tylko jeden głos.
& 22
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz wszelkich w nim zmian.
3. Uchwalanie składek członkowskich i minimalnej ich wysokości.
4. Wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia w sferze programowej oraz budżetowej.
5. Nabywanie i zbywanie składników majątkowych w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.
6. Zatwierdzanie rocznego bilansu, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Kontrola pracy Zarządu, udzielanie Zarządowi absolutorium, skracanie lub przedłużanie kadencji Zarządu, odwoływanie członków Zarządu.
8. Decydowanie o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków i organizacji.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
& 23
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
& 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane prze Komisję Rewizyjną lub na wniosek co najmniej 1/3 członków. Każdy członek Stowarzyszenia musi być pisemnie powiadomiony co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem z podaniem porzadku obrad.
& 25
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przedstawiciel organu zwołującego Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego obrad i sekretarza obrad. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje
protokolant oraz przewodniczący obrad.
& 26
Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem niniejszego Statutu zdolne jest do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych członków wynosi przynajmniej 50% ogólnej liczby członków. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, w drugim terminie Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych, wymagana jest jednak obecność nie mniej niż dziesięciu członków Stowarzyszenia. Uchwały w Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów – 50% +1 głos. Uchwały dotyczące zmiany Statutu, uzupełnienia porządku obrad oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla uzyskania ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.
& 27
Zarząd składa się z maksymalnie 5 osób: Prezesa Zarządu, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie oddzielnie, pozostałych członków na wniosek Prezesa - Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona. Funkcje wszystkich członków Zarządu pełnione są społecznie.
& 27.1.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
& 28
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz ich wykluczanie,
3. opracowywanie planów programowych, budżetowych i bilansu Stowarzyszenia,
4. prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach ustalonych planów
i programów oraz wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
5. prowadzenie kontroli finansowej i organizacyjnej przy realizacji projektów,
6. zatrudnianie niezbędnych pracowników dla działalności Stowarzyszenia,
7. współpraca z organizacjami i towarzystwami w kraju i zagranicą,
8. zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia,
9. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności walnemu Zgromadzeniu,
każdorazowo po upływie roku obrachunkowego, oraz na żądanie Walnego Zgromadzenia.
& 29
Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, nie rzadziej niż raz w kwartale. Podziału czynności pomiędzy członków Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.
& 30
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
& 31
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola pracy Zarządu w zakresie jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Badania celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd.
3. Opiniowanie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu oraz bilansu, dostarczonego członkom Komisji nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zwołanie Zarządu celem przedstawienia mu wniosków pokontrolnych.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


IV. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


& 32
Mienie Stowarzyszenia stanowią:
1. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje
2. składki członkowskie
3. dochody z majątku Stowarzyszenia – ruchome i nieruchome oraz
fundusze oraz z praw majątkowych
4. inne wpływy w tym ze zbiórek imprez publicznych
5. wpływy z 1% podatku, pokazywanego na rzecz organizacji pożytku
publicznego.
& 33
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe. Do nabywania, zbywania oraz obciążania majątku, a także zaciągania innych zobowiązań w zakresie zwykłego zarządu uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
& 33.1.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we współnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
5. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
V. ZASADY REPREZENTACJI
& 34
Dla ważności oświadczenia woli złożonego w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
Zarząd działając na zasadach określonych wyżej, może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli oraz do wykonywania czynności prawnych, związanych również z kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia, wskazanej w pełnomocnictwie osobie.
VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
& 35
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, kwalifikowaną większością 2/3 głosów i jednoczesnym podjęciu Uchwały o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia

Aktualności:

UWAGA! WYPOŻYCZENIA OBRAZÓW Z KOLEKCJI BARWY ŚLĄSKA DO UZGODNIENIA POD NR TELEFONU: 518 349 644 LUB 600 273 544, MAIL: kolekcjatrefon@op.pl 

ZAPRASZAMY:

- 21.11.2019 wystawa Poznaj Rudę... Wernisaż godz. 17:00 Kolekcja Barwy Śląska szczegóły w wydarzeniach


-  do obejrzenia stałej ekspozycji obrazów i rzeźb twórców intuicyjnych w Kolekcji Barwy Śląska. Na kilku salach wystawowych zaprezentowanych jest ponad 1200 prac artystów intuicyjnych.


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakt

 Zapraszamy do naszej siedziby 
w Rudzie Śląskiej - Halembie
przy ul. Młyńskiej 16

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek : 10:00 - 16:00
sobota - niedziela 13:00 - 17:00
Wypożyczenia obrazów z Kolekcji Barwy Śląska na wystawy :

 kontakt telefoniczny: 518 349 644 -prezes stow.

600 273 544 - wiceprezes
email: kolekcjatrefon@op.pl

 

 

WYSZUKIWARKA